Allmänna villkor för orderläggning hos PNB Print

Allmänna villkor för orderläggning hos PNB Print

 1. Offerter

Alla offerter är baserade på kundens skriftliga förfrågan. Efter att ha mottagit offerten åligger det kunden att visa noggrant kontrollera offerten.

Offerten är giltigt i en månad från utskriftsdatum.

Om kunden inte innehar F-skattebevis och är inte registrerad för moms i Sverige eller har inkommit med sitt Momsregistreringsnummer kommer PNB Print beskatta sina produkter med 21% moms enligt lettisk lag.

Det offererade priset och leveransdatum kan komma att ändras om kunden själv ändrar de förutsättningar som specificerats i offert eller inte fullföljer sina åtaganden i den tidsplan som upprättas för beställningen

 

2. Order

Kunden ska inkomma med en skriftlig beställning och ange alla specifikationerna för jobbet, datum för tryckning, datum för leverans av färdig tryckfil och den förväntade leveranstiden av den färdiga produkten. Ordern anses lagd när PNB Print återkommit med en orderbekräftelse som innehåller ett godkännande av den förväntade leveranstiden. Kunden ska lägga sin  ordern tid minst två veckor innan leverans av tryckfil.

Om Kunden ändrar något material eller specifikationer efter att orden har bekräftats, har PNB rätt att kräva ersättning för de beställt material och revidera priset enligt de ändrade förutsättningarna. Alla tidigare överenskomna produktionsdatum kan därmed komma att korrigeras av PNB.

Om kunden annullerar beställningen eller försenar filerna mer än en månad efter det att ordern har bekräftats av PNB Print är Kunden, om inget annat är överenskommet, betalningsskyldig för allt beställt material och lagringsutrymme.

Om Kunden fördröjer leverans av tryckfiler kommer ett nytt leveransdatum att fastställas. Om ursprungligt leveransdatum kan vidhållas med hjälp av anställdas övertid trots att Kunden blivit försenad med tryckfil har PNB Print rätt att debitera Kunden för den merkostnad som uppstår i form av övertid. 

Kunden debiteras extra om han önskar en annan typ av utskrifter för korrektur eller färgkontroll än det som avtalats i offerten.

Om kunden har beställer tryck med en färg utan att ange vilken kulör som avses utgår PNB Print att färgen är svart. Om det efter att PNB Print mottagit tryckfilen visar sig att Kunden önskar en annan färg än svart har PNB Print rätt att korrigera priset för denna merkostnad.

PNB Print kan även producera snabba order. En förutsättning för är att Kunden väljer något av de papperskvaliteter som finns i lager hos PNB Print och godkänner att PNB Print får debitera för den eventuella övertid som kan komma att krävas för att klara de leveranskrav som Kunden ställer.

 

3. Underleverantörer

PNB Print har rätt att anlita underleverantörer om Kunden inte uttryckligen motsätter sig detta. PNB Print skall ansvara för kvaliteten på underleverantörernas arbete på samma sätt som för sin egen prestation.

 

4. Leverans av tryckfiler

Alla offerter baseras på tryckfärdiga PDF-filer (se vår webbsida www.pnbprint.eu för instruktioner om hur du genererar tryckklara PDF-filer)

Om Kunden levererar filer som inte motsvarar de krav som PNB Print ställer har PNB Print rätt att debitera för de extrakostnader som är relaterade till förändringar som krävs i filerna.

Mindre tekniska brister som inte överstiger 1 timmes arbete påförs fakturan utan att Kunder kontaktas. Vid tekniska brister som kräver mer en timmes jobb kommer detta alltid att påtalas innan arbetet utförs.

Om det i tryckfilen finns bilder och objekt i färgrymden RGB och PNB Print har bett om att alla bilder och grafik skall vara konverterade till CMYK, har tryckeriet inget ansvar för att färger överensstämmer med de konverterade bilderna.

Om kvaliteten på den levererade  tryckfilen inte motsvarar de krav som PNB Print ställer och dessutom varnat Kunden om detta (genom e-post), bär PNB inget ansvar för det slutliga tryckresultatet.

 

5. Godkännande av blåkopia - tryck och färgkorrektur

Efter att ha mottagit tryckfilen, kommer PNB Print skicka en blåkopia eller digitala korrektur via internet om annat inte har avtalats.

Kunden är ålagd att kontrollera korrektur noggrannt och därefter godkänna dem skriftligen via e-post.

I det fall Kunden missar att upptäcka ett fel och har godkänt korrekturet för tryck kan inget skadestånd riktas mot PNB Print.

Om Kunden beslutar att inte göra ändringar själv och istället väljer att ge instruktioner till PNB Print om att utföra ändringar i blåkopior, digitala korrektur och färgprovtryck måste alla ändringar anges skriftligen och kommer därefter att debiteras extra enligt gällande timdebitering. Kunden kommer då att informeras för alla tillkommande kostnader via e-post.

Kunden skall alltid via ett digitalt slutkorrektur godkänna alla ändringar som utförs av PNB på uppdrag av Kunden.

Om Kunden inte har beställt ett utskrivet färgkorrektur och istället bifogar en tryckt kopia från tidigare tryck, eller annan trycksak med företagets profilfärger som förlaga kommer PNB Print att försöka matcha provet så nära som möjligt men kan inte garantera ett exakt resultat på grund av att annorlunda teknik och ICC-profiler kan ha tillämpas i processerna.

Om Kunden kräver en verklig testutskrift från tryckpressen innan den slutliga tryckningen kommer detta att betraktas som en separat beställning och debiteras därefter.

 

6. Beställarens egendom och elektronisk lagring

Allt digitalt media eller annan form av original och material som tillhandahålls av Kunden skall tillhöra Kunden. Om inget annat är skriftligen överenskommet skall detta återlämnas till kunden efter att ordern har fullbordats. PNB Print ansvarar för försändelsen upp till det belopp som ingår i en portoförsäkring. Ytterligare försäkringsskydd kan erhållas om Kunden har bett om det skriftligen och har godkänt de extra kostnader som försäkringen innebär.

Om Kunden efter slutkorrigeringar tryckfilen ber PNB Print att kopiera den slutliga versionen av tryckfilen eller förvara materialet för vidare särtryck, har PNB Print rätt att ta betalt för tjänsten. Om inget annat avtalas lagras tryckfilen 14 dagar efter fakturadatum.

 

7. Hantering pappersmassa

För allt papper eller andra råvaror som levereras av Kunden för produktion av Kundens arbete kan PNB Print komma att debitera en avgift för hantering och lagring.

 

8. Tryckförfarande

Tryckning görs vanligen med standard färgdensitet enligt rekommendationer från pappersleverantörer och leverantörer av teknisk utrustning. Om kunden kräver en högre färgdensitet, eller om den totala färgmängd överstiger 300%, bär PNB Print inget ansvar för avfärgning och torktider.

Om Kunden själv vill närvara vid tryckintag och efter godkända färgprov vill frångå dessa och förändra tryckresultatet har PNB Print rätt att debitera Kunden för tid som tryckpressen står stilla samt kostnad för all extra makulatur som ändringarna medför.

Om PNB Print måste stoppa tryckpressen i väntan på Kundens instruktioner kommer denna försening att debiteras Kunden.

Om Kunden väljer att avbryta en påbörjad tryckning mer än 30 dagar har PNB Print rätt till full betalning för material samt allt nedlagt arbete till tiden då tryckningen avbröts. PNB Print ska därefter revidera produktionsplan och offert för den ofullbordade delen av ordern innan arbetet kan fullbordas.

Om Kunden själv levererar någon del om skall ingå i eller användas för framställning av den slutliga produkten kommer PNB Print att godkänna leveransen enligt bifogade fraktsedlar och kan aldrig ställas ansvarig för det faktiska antalet som slutligen levereras. PNB Print tar heller inget ansvar för kvalitén på de delar som Kunden själv levererar enligt ovan och som skall ingå I den slutliga produkten.

Tryckeriet kommer att göra sitt yttersta för att leverera den mängd som är beställd. Alla offerter dock baseras på en marginal på +/-.

  •   ± 4% för upplagor over 20 000 ex, men inte mer 400 ex
  •   ± 2% för upplagor mellan 20000 ex till 50 000 ex men inte mer än 500 ex
  •   ± 1% för upplagor större än 50 000 ex

Fakturan kommer att höjas (justeras) för den faktiska antalet som levererats.

Eventuella klagomål skall göras skriftligen inom 14 dagar efter leverans. Efter denna tid kommer inga anspråk att godtas.

 

9. Leverans

Om inget annat anges ingår leveransen till en adress vid ett sändningstillfälle i offerten. Leveransvillkoren är DAP.

Om leveransspecifikationer ändras, kommer PNB Print debitera enligt aktuella och gällande priser.

Kunden skall tillhandahålla komplett och korrekt leveransadressen senast en vecka innan leverans. Inkommer Kunden med dessa uppgifter senare kan PNB Print inte länge garantera avtalad leveransdag.

Om det fall Kunden önskar expressfrakt debiteras Kunden alla extra kostnader.

 

10. Betalningsvillkor

Om inte annat avtalats mellan PNB Print och Kunden skall likvid finnas på av PNB Print avgivet konto senaste 30 dagar efter fakturadatum. Eventuella kostnader för indriving av obetald faktura debiteras Kunden och adderas till skulden.

Efter förfallodagen, påförs ränta med 0,05% per dag för varje dag som fakturan förblir obetald.

PNB Print har också rätt att använda factoringtjänster för att driva in Kundens betalningar.

 

11. Force Majeure

Ingendera parten skall vara ansvarig för helt eller delvis för brister i sina åtaganden om en brist orsakades av force majeure, som parterna inte kunnat förutse, som inte kunde förebyggas eller en yttre påverkan som var utanför kontroll för parterna.

 

12. Reglering av tvister

Alla tvister mellan parterna i samband med avtalet skall lösas genom förhandlingar, men om en överenskommelse inte nås, skall tvisten hänskjutas till kärandens val antingen till skiljedomstolen i Föreningen för affärsbanker i Lettland i Riga (förenade registrering nr 40003746396 i registret över skiljedomstolar) eller Riga skiljedomstolen i kommersiella tvister i Riga (enad registrering nr 40003758338 i registret över skiljedomstolar), och kontrolleras i enlighet med förordningen av den relevanta skiljedomstolen med en medlare. Tolkning av bestämmelserna i avtalet och de ömsesidiga relationer som följer av avtalet skall regleras av lagar och förordningar i Republiken Lettland.