PNB Prints generelle betingelser og vilkår

PNB Prints generelle betingelser og vilkår

1. Prisoverslag
Alle prisoverslag baserer seg på klientenes skriftlige forespørsler. Klienten anbefales å gå grundig gjennom prisoverslaget før vi blir enige om å sette i gang med arbeidet.
Prisoverslaget er gyldig i en måned fra den dagen den er angitt
Dersom klienten ikke betaler skatt i sitt hjemland eller oppgir skattebetalerens registreringsnummer, må PNB Print skattlegge klientens produkter med 21% MVA i henhold til regelverket i Latvia.
 
Prisoverslag og leveringstider blir gjenstand for endringer dersom klienten endrer spesifikasjonene etter å ha mottatt opprinnelig tilbud.
 
2. Bestillinger
Klienten skal uttrykke sin bestilling skriftlig, og definere jobben i sin helhet, blant annet nøyaktig produksjonsmengde, frist for levering av fil og forventet leveringsfrist for fullførte produkter, osv. Bestillingen er kun offisielt godkjent når PNB Print har svart bestillingen med en bekreftelse som uttrykkelig godkjenner forventet leveringsfrist. Klienten forventes å sende inn en bestilling i god tid, minst to uker før innsending av fil.
Dersom klienten endrer enkelte materialer eller spesifikasjoner etter at bestillingen er blitt offisielt godkjent, har PNB Print rett til å kreve betaling for bestilte materiale og revidere prisen i henhold til oppdaterte krav. PNB Print har rett til endre opprinnelig avtalte produksjonstider.
Dersom klienten avbryter bestillingen eller utsetter filene i mer enn 1 måned etter at den ble bekreftet av PNB Print, skal klienten betale for alle bestilte materialer - og eventuelle utgifter for den lagringsplass det innebærer - hvis det ikke er mulig å komme frem til andre løsninger.
Hvis klienten utsetter levering av filer, må partene avtale nye tidsfrister i forbindelse med dette. Hvis den forsinkede filinnleveringen kan kompenseres med overtidsarbeid for ansatte hos PNB Print, må klienten belastes for overtidsarbeid med foregående skriftlig samtykke om dette via e-post rettet mot førstnevnte, og deretter via vanlig post til PNB Prints registrerte adresse: Jansili, Silakrogs, Ropazu district, LV-2133
 
Klienten belastes ytterligere dersom han/hun krever et nytt sett med blåkopier eller fargeprøvetrykk og dette ikke har vært inkludert i det opprinnelige prisoverslaget.
 
Hvis klienten har bestilt en ensfarget jobb uten å ha gitt spesifikk uttrykk for hvilken farge han eller hun ønsker, velger PNB Print automatisk svart som standardfarge. Hvis fargen viser seg for å være en annen enn svart etter å ha mottatt filene, vil PNB Print justere prisen deretter.
PNB Print skal gjøre sitt beste for å imøtekomme hasteforespørsler så lenge klienten samtykker i materialutvalget som er tilbudt og samtykker i å betale prisen for overtidsarbeid eller eventuelt andre kostnader som måtte forekomme i forbindelse med hasteforespørsler.
 
3. Underleverandørsarbeid
PNB Print har rett til å leie inn underleverandører med mindre klienten står imot dette. PNB Print tar ansvar for kvaliteten av underleverandørsarbeidet til samme grad som for eget arbeid.
 
4. Filinnlevering
Alle pristilbud baserer seg på utskriftsklare PDF-filer (besøk nettsiden for å lese instrukser om hvordan til å opprette PDF-filer) www.pnbprint.eu
Dersom klienten har gitt filer som ikke korresponderer med PNB Prints krav, kan PNB Print gjøre nødvendige endringer med en foregående avtale om tilleggsutgifter for dette. Små tekniske feil som ikke medfører mer enn 1 time ekstraarbeid blir belastet uten forvarsel, og en slik eventuell tilleggsutgift legges til på fakturaen.
 
Dersom det finnes elementer i RGB, og PNB Print har bedt om automatisk konvertering til CMYK, tar trykkeriet ingen ansvar for fargenes resultat i de konverterte bildene.
 
Hvis kvalitet av innleverte filer ikke overholder PNB Prints krav etter foregående (skriftlig/e-post) varsling om dette, tar PNB Print ingen ansvar for trykkresultatet.
 
5. Godkjenning av blåkopier og fargeprøvetrykk
Etter at filene er mottatt, sender PNB Print blåkopier eller digitale prøvetrykk via Internett og forsideprøver til klienten, med mindre det foreligger andre avtaler rundt dette. Klienten har rett til å inspisere materialene grundig før han eller hun godkjenner dem skriftlig via e-post.
Hvis klienten bestemmer seg for å ikke utføre endringer selv, må alle eventuelle instrukser om ønskede endringer på blåkopier, digitale prøvetrykk og fargeprøvetrykk rettes mot PNB Print i skriftlig format. Klienten skal da få en e-post med informasjon om eventuelle tilleggsutgifter for timelønn som påløper seg som resultat av dette.
Deretter må klienten godkjenne PNB Prints oppdaterte endringer.
Klienten mottar et nettbasert prøvetrykk.
 
Dersom klienten ikke har bestilt et fargeprøvetrykk, man har et eget tidligere produsert kopi eller et eget fargeprøvetrykk å vise til som produksjonseksemplar, kan PNB Print prøve å matche eksemplaret så godt som mulig; men firmaet kan ikke garantere at resultatet blir nøyaktig likt, på bakgrunn av potensielle teknologiske forskjeller og ulike ICC-profiler i prosessen.
 
Hvis klienten i forkant ønsker en prøveproduksjonsøkt, blir dette betraktet som en separat bestilling som belastes deretter.
 
6. Klientens eiendom og elektronisk oppbevaring
Disker, kassetter og andre materialer klienten forsyner, forblir under klientens eiendom, og med mindre annet uttrykkes skriftlig, skal materialene returneres til klienten når bestillingen er fullført. PNB Prints ansvar for denne eiendom overskrider aldri beløpet som kan dekkes fra postforsikring. Det er mulig å sikre en høyere forsikring dersom forlegger har bedt om dette skriftlig, og har dekket ekstrakostnadene selv.
Dersom klienten etter prosjektendringer ber PNB Print om å lage ekstrakopier av den oppdaterte versjonen eller lagre materialet for potensielle fremtidige opptrykk, har PNB Print rett til å belaste ytterligere for denne tjenesten. Filer lagres hos PNB fem til faktureringsdato.
 
7. Håndtering av papirbeholdning
All papir eller annen råmateriale klienten forsyner for hans/hennes produksjon, blir underlagt ytterligere belastning for å dekke PNB Prints håndtering og oppbevaring av beholdning, etter foregående avtale.
 
8. Trykkprosess
Trykk utføres vanligvis med blekk av standard tetthet, og med en dekkevne som anbefales av leverandører for materialer og utstyr. Dersom klienten krever en høyere blekktetthet, eller blekkets dekning økes til over 300%, tar ikke PNB Print ansvar for mulige bivirkninger som følge av dette og eventuelle problemer i forbindelse med tørketid.
 
Eventuelle avvik fra et godkjent fargeprøvetrykk som klienten uttrykker ønsker mens han eller hun er til stede under trykkeprosessen, og som innebærer trykkhviletid, blir det belastet ytterligere for.
I tilfelle PNB Print må stanse og utsette trykkprosessen på grunn av klienters instrukser, blir klienten belastet for påløpende produksjonstid.
I tilfelle arbeid oppholdes i minst 30 dager på bakgrunn av klientens instrukser, skal klienten betale hele beløpet for materialer, materialeoppbevaring og arbeid for denne perioden, og før produksjonen fortsetter, må PNB Print revidere produksjonsplanen og prisoverslaget for prosjektets gjenstående arbeid.
 
Hvis klienten leverer spesielle ekstraelementer som han/hun ønsker å legge til eller benytte for produksjonen, vil PNB Print godta forsendelsen, men ikke for avvik ved forsendelsen.
Trykkeriet vil forsøke å sørge for at spesifisert kvantitet blir levert, men alle prisoverslag baserer seg på en potensiell feilmargin, +/- .
•         ±4%  for produksjon av 20 000 stk. (overskrider ikke 400 stk.)
•         ±2%  for produksjon av mellom 20 000 og 50 000 stk. (overskrider ikke 500 stk.)
•         ±1% for produksjoner over 50 000 stk.

Regningen blir forhøyet til den endelige mengden som blir levert.
Eventuelle klager skal sendes skriftlig innen 14 dager etter mottak av produkter. Krav godtas ikke etter dette tidsrommet.
 
9. Forsendelse
 Med mindre annet er avtalt, inkluderes forsendelse til en adresse i prisoverslaget. Forsendelsevilkår er DAP ('Delivery at Place').
Hvis forsendelsespesifikasjonene endres, vil PNB Print belaste etter nåværende kurs.
Klienten skal oppgi leveringsadressen minst en uke før forsendelse. I tilfelle det oppstår forsinkelser, kan ikke PNB Print garantere ordninger som sørger for at forsendelsen møter tidsfristen.
Dersom det er inngått en avtale om akuttforsendelse, påløper eventuelle relaterte ekstrakostnader i fakturaen.
 
10. Betalingsvilkår
Med mindre annet er avtalt mellom PNB Print og klienten, skal betalingsfrist være 30 dager fra faktureringsdato. Klienten belastes for eventuelle påløpende utgifter i forbindelse med inkassokrav.
Fra og med betalingsfrist, belastes 0,05% i renter per dag over frist.
PNB Print har rett til å iverksette inkassobyrå til å samle inn betalinger.
 
11. Force majeure
Ingen av partene skal holdes ansvarlig for fullstendig eller delvis ufullførte forpliktelser i tilfeller hvor mangelfull oppfylling av krav er på bakgrunn av 'Force majeure'-forhold som partene ikke kunne ha forutsett, forhindret eller påvirket, hvor den innvirkningen var utenfor partenes kontroll.
 
12. Tvistløsning
Enhver konflikt over avtalen mellom partene skal løses via forhandlinger, men hvis partene ikke har kommet frem til en enighet, skal saksøker velge å sende forespørsel om tvisteløsning til enten voldgiftsretten under forretningsbankforening i Riga, Latvia (firmanummer 40003746396 i voldgiftsdomstolens register) eller til Rigas voldgiftsdomstol for kommersielle tvister (registreringsnummer 40003758338 i voldgiftsdomstolens register), og saken skal undersøkes av en megler i henhold til den respektive voldgiftsdomstolens forskrifter. Avtalens bestemmelser, og de fellesrelasjonene som oppstår fra avtalen regjeres etter lovverket og forskriftene til Republikken Latvia.
 
PNB Prints generelle betingelser og vilkår